KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISH «KOMPLAYENS-NAZORAT» TIZIMINI BOSHQARISH BO‘LIMI